งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ อาจารย์สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้นักเรียนโรงเรียนรามันศิริวิทย์ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา จังหวัดยะลา

20 มกราคม 2566 อาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ เป็นตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรามันศิริวิทย์ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา จังหวัดยะลา  

แกลเลอรี่